Điều khoản dịch vụ

Các điều khoản sau đây (“Điều khoản dịch vụ”) mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng ứng dụng, dịch vụ Seo Đa Kênh cũng như bất kỳ phần mềm và sản phẩm liên quan nào (gọi chung là “Dịch vụ”). Dịch vụ kết nối với cửa hàng trực tuyến Seo Đa Kênh của bạn (“Tài khoản Seo Đa Kênh”) và tập trung các cuộc trò chuyện của khách hàng, các cuộc trò chuyện giữa Nhân viên và các hoạt động tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn, các chiến dịch quảng cáo cho các nền tảng truyền thông xã hội, tiếp thị qua email và giao tiếp với khách hàng. Tài liệu này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Công ty Cổ phần Công nghệ Seo Đa Kênh và các Chi nhánh của chúng tôi (được gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “Seo Đa Kênh”), trong đó “Chi nhánh” có nghĩa là bất kỳ tổ chức nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, đều được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với Công ty Cổ phần Công nghệ Seo Đa Kênh. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải có cửa hàng trực tuyến Seo Đa Kênh đang hoạt động (“Tài khoản Seo Đa Kênh”). Khi chúng tôi viết “bạn” hoặc “của bạn”, chúng có nghĩa là chủ sở hữu, đại lý hoặc nhân viên của Tài khoản Seo Đa Kênh đăng ký Dịch vụ.

Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng đối với tất cả các Dịch vụ được sở hữu và cung cấp bởi Seo Đa Kênh hoặc các Chi nhánh của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn và các ứng dụng liên quan. Bằng cách đăng ký Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào Dịch vụ hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ.